-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Monday, October 02, 2006

مهرگان خجسته بادفریدون چو شد بر جهان کمکار*****ندانست جز خویشتن شهریار

به رسم کیان تاج و تخت مهی*****بیاراست با کاخ شاهنشهی

به روز خجسته سر مهر ماه*****به سر برنهاد آن کیانی کلاه

زمانه بی اندوه گشت از بدی*****گرفتند هر کس ره بخردی

دل از داوری ها بپرداختند*****به آیین یکی جشن نو ساختند

نشستند فرزانگان شادکام*****گرفتند هر یک ز یاقوت جام

می روشن و چهره ی شاه نو*****جهان نو ز داد از سر ماه نو

بفرمود تا آتش افروختند*****همه عنبر و زعفران سوختند

پرستیدن مهرگان دین اوست*****تن آسانی و خوردن آیین اوست

کنون یادگارست ازو ماه مهر*****به کوش و به رنج ایچ منمای چهر


مهرگان برشما خجسته باد
پيش بسوي اتاق عمل!

آدم هميشه تصور ميکنه که هيچگاه بيمار نميشه و هميشه همينطور سلامت و قبراق خواهد بود ولي با گردش روزگار يهو ميبيني تو بيمارستاني تو راه اتاق عمل!
خوش باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home