-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Wednesday, January 23, 2008

سرنوشت
چیزی بنام سرنوشت وجود ندارد
ما همیشه گزینه های زیادی داریم!
انتخاب بعضب راهها آسان
وبعضی دشوار است,
ولی آنهایی مهم هستند
که ما را تبدیل به انسان میکنند.


از فیلم شماره 23
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home