-->
هشت پا

لينكدوني

بايگاني لينكدوني


فتوبلاگ

بايگاني فتوبلاگ
Tuesday, September 28, 2004

داريوش کبير و کانال سوئز


داريوش شاه بعد از سرکوب گوماتاي مغ ( بردياي دروغين ) به سرکوب شورشهاي مختلف در قسمتهاي مختلف شاهنشاهي پرداخت و بعد اتمام کار براي فرونشاندن نافرماني مصريان اعزام آنجا شد و ياغيان را منکوب کرد.سپس براي آسان شدن دسترسي و رفت وآمد ميان پارس ، پايتخت کشور ومصر اقدام به ساختن کانالي کرد که رود نيل را به دريايي سرخ متصل ميکرد و يک راه دريايي جديد و استراتژيک بوجود مي آمد.امروزه متاسفانه اينکار بنام اروپائيان که در قرن نوزدهم براي دسترسي راحتر به شرق ثبت شده است. ابتدا فرديناند دوله فرانسوي که در مصر بود بين سالهاي ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۹ کانال را باز گشايي کرد و سپس بعدها اين کانال تکميل شد . جالب اينجا با اينکه اسناد کافي در مورد اينکه اولين بار اينکار توسط داريوش کبير ساخته شده است موجود است بازهم غربيها آنرا ناديده ميگيرند زيرا شرقيها وحشي که توسط يونانيان متمدن (بخوانيد الکساندر هلني مقدوني) مضمحل شدند هرگز داراي چنين تمدن پيشرفته اي نبوده اند که اينکار را انجام دهند!!! بسياري از فلاسفه معتقدند که اگر آتنيها و سپس هلني ها بر ايرانيان پيروز نمي شدند امروز ديگر از دنياي متمدن غربي خبري نبود!!!و اينک سند انکار ناپذير کتيبه داريوش کبير که در موزه قاهره نگهداري ميشود را مرور ميکنيم:
من پارسى ام. از پارس مصر را گرفتم. سپس فرمان دادم اين آبراه را بكنند. از رودى كه به نام نيل در مصر جارى است به سمت دريايى كه از پارس مى آيد. سپس اين آبراه كنده شد. آن چنان كه فرمان داده بودم و كشتى ها از مصر و از راه اين آبراه به سوى پارس روان شدند. آنچنان كه من مايل بودم.

خرم باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thursday, September 16, 2004

گمان مبر که به آخر رسيد کار مغان
هزار باده نخورده در رگ تاکست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Monday, September 06, 2004

آزاد چون پرنده


آزاد چون پرنده
زين پس اين بهترين است چون پرنده آزاد بودن
صميمي ، پاک و بي پيرايه

چون پرنده اي جلد پر مي گشايم
چون پرنده اي گسترده بال
هر چه بر سر زندگي اي که روزگاري مي شناختيم آمده باشد
مي توانيم به راستي که بي يکديگر به سر بريم؟

کجا آن نزديکي را از کف داديم؟
که بريمان بس پربها مينمود

و همواره حس آزاد بودن را چون پرنده اي در من مي انباشت
زين پس اين بهترين است چون پرنده آزاد بودن
صميمي ، پاک و بي پيرايه

چون پرنده اي جلد مي گشايم
چون پرنده اي گسترده بال

هر چه بر سر زندگي اي که روزگاري مي شناختيم امده باشد
که هميشه حس آزاد بودن چون پرنده را در من مي انباشت

آزاد چون پرنده
زين پس بهترين است
آزاد چون پرنده بودن

آزاد چون پرنده
آزاد چون پرنده

شعر ترانه اي با همين نام از گروه بيتلز
کاري از جان لنون ، پل مک کارتني ، جرج هريسون و استارکي نام آوران بزرگ موسيقي راک

خرم باشيد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Saturday, September 04, 2004

استراحت

به لطف یکی از دوستان قدیمی فرصتی دست داد تا برای تجدید قوا وتمدد اعصاب به همراه جمعی از یاران قدیمی سفری به شمال ممالک محروسه بکنیم یکی از همراهان لطف کرده و جریان رو به زبان طنز نوشته با سپاس از او به اینجا سری بزنید

خرم باشید .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Home